Jesteśmy otwarci na różne wyzwania, zapraszamy do naszego przedszkola również dzieci z deficytami rozwojowymi: szczególnie z autyzmem, zespołem Aspergera, mózgowym porażeniem dziecięcym, zaburzeniami mowy. Dzieci z tego rodzaju deficytami są włączone do grupy zdrowych rówieśników, uczą się razem bawić i współpracować we wspólnych zajęciach i zabawach. Wszystkie dzieci w przedszkolu mają jednakowe prawa i obowiązki, gdyż idea integracji polega właśnie na wspólnym wychowywaniu dzieci pełnosprawnych i dzieci z niepełnosprawnością. Zapewniamy opiekę oligofrenopedagoga, psychologa, logopedy. Ponadto dla niektórych dzieci zapewniamy indywidualną opiekę specjalnego terapeuty dla danego dziecka.
Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane są do przedszkola bezpłatnie.